Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(93)/2016

Kod produktu: 1243
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2016
 • Ilość stron / format: format: 176 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • SPIS TREŚCI:
   
  Komentarz
  Henryk Bednarczyk: XXX lat Ośrodka Peadgogiki Pracy Radomiu 
   
  Zmiany treści i środowiska pracy 
  Tadeusz Aleksander: Praca zawodowa stymulatorem dalszego kształcenia
  Michał Butkiewicz, Cécile Sauvage, Maarit Saarenkylä: The comparative research analysis of the ECVET system in Finland, Spain and Poland
  Ewa Przybylska, Błażej Przybylski: Praca przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej
  Czesław Plewka: Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego
  Agnieszka Jeran: Nieoczywiste konsekwencje zwiększania poziomu kwalifikacji pracowników z wyższym wykształceniem
   
  Edukacja ludzi starszych i ich opiekunów 
  Aleksandra Litawa: Społecznościowy aspekt zespołowej działalności artystycznej dorosłych
  Jan Wnęk: Pozaszkolne formy upowszechniania wiedzy rolniczej wśród gospodyń wiejskich 1918–1939
  Agata Chabior, Małgorzata Krawczyk-Blicharska: Kompetencje opiekuna osoby starszej – implikacje europejskie 
  Elżbieta Kościńska: Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej
   
  Edukacja regionalna i środowiskowa 
  Magdalena Ciechowska, Anna Czyż: Edukacja regionalna w aktywiza-cji organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych
  Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska, Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer: Effect of work in childhood on education of people from agricultural families
  Dominika Sozańska: Wykształcenie i zaangażowanie obywatelskie
  Marek Ryszard Kalaman: Penitencjarne uwarunkowania edukacji (od alfabetyzacji po kształcenie ustawiczne) więźniów w Polsce
  Adam Szymura, Eugeniusz Szymik: Edukacja przez teatr jako element procesu resocjalizacyjnego dorosłych  (na przykładzie Aresztu Śledczego w Gliwicach)
  Olga Pawłowska: Efektywność nauczania języków obcych w kon-tekście preferencji i aktywności szkoleniowych uczestników
   
  Recenzje, konferencje, informacje
  Kompetencje kluczowe – uniwersytety ludowe – społeczeństwo obywatelskie. W poszukiwaniu współczesnej „Szkoły dla życia” 14–15 marca 2016 r., Gdańsk – Wieżyca – Angelika Felska 
  70 lat Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego – Wanda Surosz 
  WordSkills 2016, Mińsk (Białoruś), Budapeszt (Węgry), Warszawa  (Pol-ska) 
  Poradnictwo zawodowe otwarte na kształcenie świadomości eko-logicznej społeczeństwa, Warszawa, 21 maja 2016 – Henryk Bednarczyk
  Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Kraków, 2–3 czerwca 2016 – Henryk Bednarczyk 
  Edukacja – Zdrowie – Środowisko, 6–7 czerwca 2016, Kielce 166
  Przygotowanie zawodowe przyszłych doradców zawodowych a potrzeby rynku pracy, Warszawa 16 czerwca 2016 – Henryk Bednarczyk 
  A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski: Przyszłość edukacji i społeczeń-stwa oczami badaczy społecznych – Dagmara Kowalik
  II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej, Łódź, 23 czerwca 2016 – Dorota Koprowska
  Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, Cie-chocinek, 19–20 września 2016
   
  Соntents
   
  Содержание