Odstąpienie od umowy

                                                                                                                               Załącznik nr 1

 

WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):

Adres konsumenta (ów):
*Adres e-mail: ..............................
*Numer telefonu: ...........................

Numer zamówienia: .......................
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ................

Sprzedawca

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Wydawnictwo Naukowe

ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu Towaru/usługi ……………………………………………

Koszt przesyłki zwrotnej do Sklepu internetowego ..................... zł[1]

 

 

                                                                                               ..............................

                                                                                                podpis konsumenta

 


Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:.................................................................

Posiadacz rachunku: ................................................................................................................

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić.
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

 

 

 

 

[1] Prosimy o załączenie kserokopii dokumentu nadania Towaru; w przypadku braku informacji o koszcie przesyłki zwrotnej, sklep internetowy zwraca równowartość kosztu listu poleconego.