Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
www.wydawnictwo-itee.radom.pl
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Definicje


1. Sprzedawca (Usługodawca) – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 49, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000043623, nr NIP 796-003-58-05 nr REGON 001238212 – sprzedający Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej w skrócie również Ł- ITeE, Instytutem lub Administratorem;
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy pod adresem www.wydawnictwo-itee.radom.pl za pośrednictwem, którego Sprzedawca sprzedaje Towary zamówione przez Klienta (Usługobiorcę);
3. Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym;
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Wydawnictwo Naukowe – jednostka organizacyjna Ł - ITeE (Sprzedawcy/Usługodawcy), prowadząca Sklep internetowy oraz prowadząca działalność wydawniczą, poligraficzną i edytorską;
6. Adres poczty elektronicznej – kontakt@wydawnictwo-itee.radom.pl
7. Towar - (dzieło) – publikacje książkowe, czasopisma, dzienniki, periodyki w postaci drukowanej oraz w wersji elektronicznej;
8. Wersja elektroniczna (publikacja w wersji elektronicznej) – dzieła oferowane do sprzedaży w postaci elektronicznej (format PDF) do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
9. Format PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Sprzedaż Towaru w postaci pliku w formacie PDF stanowi usługę.
10.Usługodawca – Sprzedawca, który sprzedaje Towar określony w pkt. 9.
11.Usługobiorca – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 2) osoba prawna; albo 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
12. Rejestracja – rejestracja Klienta w Sklepie internetowym oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
14. Formularz zamówienia (koszyk) – usługa elektroniczna - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
15. Konto - usługa elektroniczna - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mal Klienta - Usługobiorcy) i hasłem, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta - Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru;
18.Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zwane dalej„RODO";
19. Ustawa – ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), zwana dalej „Ustawą”;
20..Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2018.1191 t.j. z późn. zm.); zwana dalej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (2018.1025 t.j. z późn. zm.);
22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z późn. zm.); zwana dalej ustawą o prawach konsumenta;
23. Świadczenie usług drogą elektroniczną – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
24. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego dostępny na stronie https://www.wydawnictwo-itee.radom.pl

§ 2
Zasady ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym.
3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.
2. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym, Klient powinien:
a) posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail),
b) posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac
OS X, Linux lub Android,
c) mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32, Microsoft Edge.
3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§4
Składanie zamówień


1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda właściwe dane kontaktowe: imię i nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz adres e-mail.
5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument w postaci faktury VAT potwierdzający zakup. Dokument ten zostanie wysłany na adres email zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w ust. 4.Na żądanie klienta wysyłka faktury nastąpi drogą pocztową.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą złożenie Zamówienia (na podany adres e-mail).
8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub od momentu złożenia Zamówienia, jeśli Klient wybrał opcję płatności on-line.
9. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta lub Usługobiorcę o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Zasady wykorzystywania zakupionych publikacji


1. Klient lub Usługobiorca nie może powielać (kopiować) zakupionego dzieła i rozpowszechniać go poprzez sprzedaż innym podmiotom ani w inny sposób naruszać autorskich praw majątkowych.
2. Biblioteki i czytelnie mają obowiązek podjąć stosowne działania zabezpieczające przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym paragrafem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6
Ceny


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy, w wysokości wskazanej w §9 niniejszego Regulaminu, dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§7
Publikacje w wersji elektronicznej


1. Dostawa zamówionej publikacji w wersji elektronicznej następuje poprzez pobranie przez Usługobiorcę (Klienta) pliku PDF udostępnionego przez Usługodawcę (Sprzedawcę), po odnotowaniu wpłaty na jego koncie.
2. Zamówione publikacje w wersji elektronicznej należy pobrać z serwera Instytutu za pomocą linku zawartego w przesłanym do Usługobiorcy e-mailu w ciągu 14 dni od daty wysłania e-maila. Po tym terminie nie będzie możliwości pobrania pliku.
3. Udostępnienie linku wraz z hasłem uprawniającym do pobrania publikacji w wersji elektronicznej jest jednoznaczne z dostarczeniem zamówionego Towaru Usługobiorcy przez Sprzedawcę.

§8
Sposoby płatności za Zamówienie


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi (Usługobiorcy) następujące sposoby płatności za Towar:
• Płatności on-line: Przelewy 24; PayU;
• Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy/ Usługodawcy,
2. Rachunek Sprzedawcy:
• Bank: Bank PEKAO SA
• Numer rachunku: 15 1240 3259 1111 0010 2008 7503.

§9
Koszty, sposoby i termin dostawy


1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
• Przesyłka pocztowa (publikacje drukowane),
• Przesyłka kurierska (publikacje drukowane),
• Odbiór osobisty - ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom (publikacje drukowane),
• E-mail (dotyczy publikacji w wersji elektronicznej).
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta (Usługobiorcę), jednakże Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. Sklep dokonuje wysyłki towaru nie wcześniej niż po uzyskaniu informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta (Usługobiorcę).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
- od 8 PLN (przesyłka pocztowa),
- od 15 PLN.
Ceny przesyłek ponadgabarytowych (przekraczających wymiary w cm: 45x35x25) ustalane są przed wysyłką z Klientem telefonicznie lub e-mailem
5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§10
Zwroty i procedura rozpatrywania reklamacji


1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z Zamówieniem.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient (Usługobiorca) oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze za Towar.
3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, przesyłając ksero faktury wraz z opisem wad lub niezgodności Towaru z Zamówieniem na adres wskazany w §1 pkt. 1.
4. Podstawowym dokumentem przy przyjęciu reklamacji jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar może zostać wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci Klientowi równowartość jego ceny lub zaoferuje inne dostępne w sklepie Towary do wyboru lub dokona zwrotu ceny Towaru na wskazany rachunek bankowy Klienta.
6. Reklamacje dotyczące zakupu publikacji w wersji elektronicznej dotyczące nieprawidłowego działania linku do pobrania zamówionego pliku należy złożyć w ciągu 14 dni, tj. w okresie aktywności dostępu (§7 ust. 2). Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
7. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu, oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sklepowi internetowemu kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe).
8. Sklep może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji.
9. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 11
Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru Konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru następuje na adres Sprzedawcy.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty odesłania do Sprzedawcy) w związku z odstąpieniem od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego wcześniej płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Towaru), w tym koszty wysyłki. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie internetowym. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty wysyłki.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca/Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12
Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca/Usługodawca (zgodnie z §1 pkt. 1).
2. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności.
3.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy podczas procesu rejestracji w Sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować niemożliwością rejestracji i realizacji Zamówień.
4. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji umowy sprzedaży/usługi.
5. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta lub Usługobiorcę.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§14
Przepisy końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu internetowego.
2. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw: o prawach konsumenta, prawie autorskim i prawach pokrewnych,
o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
4. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego

WZÓR
oświadczenia o odstąpieniu od umowy


(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
Adres konsumenta (ów):
*Adres e-mail: ..............................
Numer zamówienia: .......................
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ................

Sprzedawca
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Wydawnictwo Naukowe
ul. K. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z późn. zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu Towaru/usługi ……………………………………………
Koszt przesyłki zwrotnej do Sklepu internetowego ..................... zł[1]


..............................
podpis konsumenta

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:.................................................................
Posiadacz rachunku: ................................................................................................................* Niepotrzebne skreślić.
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.
[1] Prosimy o załączenie kserokopii dokumentu nadania Towaru; w przypadku braku informacji o koszcie przesyłki zwrotnej, Sklep internetowy zwraca równowartość kosztu listu poleconego.