Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(98)/2017

Kod produktu: 1252
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 248 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Krzysztof Franciszek Symela: Idea uczenia się przez całe życie i tworzenie sektorowych ram kwalifikacji

  Uczenie się dorosłych
  Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek: Między inkluzją a ekskluzją w polskim systemie kształcenia dorosłych
  Olga Banit: Edukacyjny aspekt zarządzania wiekiem
  Daniel Tokarski, Agnieszka Smarzewska: Kształcenie ustawiczne dorosłych a system motywacyjny – studium przypadku
  Iwona Mandrzejewska-Smól: Edukacja seniorów w perspektywie optymalnego starzenia się
  Małgorzata Krzysztofik: Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik: Aktywność ruchowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach
  Beata Poteralska: Ocena potencjału ludzkiego na potrzeby realizacji przedsięwzięć innowacyjnych

  Rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
  Jolanta Religa: Opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla obszaru zarządzania innowacjami – wdrożenie nowego podejścia metodologicznego
  Anna Zamkowska, Marita Snopek: Rozwój kompetencji nauczyciela wspomaga-jącego ucznia z autyzmem
  Krzysztof Symela, Ireneusz Woźniak: Projektowanie Sektorowych Ram Kwalifi-kacji w Polsce – na przykładzie branży budowlanej
  Tomasz Sułkowski: Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji
  personalnych i społecznych

  W edukacji zdrowotnej i medycznej
  Zofia Kubińska: Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez ak-tywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej
  Justyna A. Kaczmarczyk, Monika Szpringer, Jaroslaw Chmielewski, Bogusława Lachowska, Magdalena Florek-Łuszczki: Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce – możliwości i ograniczenia
  Marta Szeliga, Ilona Kuźmicz, Agnieszka Skrzypek, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski: Organizacja egzaminu typu OSCE dla kandydatów na wolontariu-szy w hospicjum
  Jakub Lickiewicz: Skuteczność programu zapobiegania agresji w grupie studen-tów kierunków medycznych
  Anna Piskorz, Marta Kasper, Iwona Malinowska-Lipień, Agnieszka Gniadek, Tomasz Brzostek: Ocena potrzeb szkoleniowych średniego personelu medycz-nego
  Anna Leńczuk-Gruba, Jacek Imiela: Realizacja kształcenia ustawicznego – kryterium wyboru zatrudnienia przez absolwentów pielęgniarstwa

  W szkolnictwie wyższym
  Natalia Ulaniecka: (Nie)obecność akademicka kobiet – kobiety w polskim szkol-nictwie wyższym
  Błażej Przybylski: Moda na „gap year” O współczesnym trendzie w konstruowaniu karier edukacyjnych
  Bożena Tołwińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alicja Korzeniecka-Bondar: Wolę chodzić własną drogą (?) – o potencjale do budowania współpracy studen-tów na pograniczu polsko-białoruskim
  Małgorzata Lotko: Ocena jakości usług edukacyjnych „w skali ważności realiza-cji”
  Artur Zimny: Portret studentów państwowych wyższych szkół zawodowych

  Konferencje, informacje
  Kształcenie osób dorosłych w praktyce uniwersyteckiej (wywiad z dr hab. Barba-rą Baraniak) – Maria Idźkowska
  Konferencja projektu GreenCompIT: Transfer dobrych praktyk oraz rozwój kom-petencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami wspoma-gany narzędziami informatycznymi / Transfer of good practices and development of professional competences of employees in waste management area supported by IT tools, program Erasmus+– Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura
  Projekt Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT, H2020, 2015–2018) – Beata Poteralska
  III Kongres Edukacji Pozaformalnej
  O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej

  Соntents

  Содержание