Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4(103)/2018

Kod produktu: 1264
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2018
 • Ilość stron / format: 287 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz

  Krzysztof Symela: Eko: edukacja, praca, gospodarka

  Problemy oświaty dorosłych w Polsce i na świecie
  Małgorzata Szpilska: Edukacyjne konteksty europejskiego roku dziedzictwa kulturowego
  Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Zlatica Bakašova: Edukacja dla rynku pracy czy emancypacji?
  Wioletta Jachym, Małgorzata Kołpa, Aneta Żurawska-Lany: Razem tworzymy senioralną przestrzeń
  Ewa Arleta Kos: Uczenie się i nauczanie innych w miejscu pracy kobiet sukcesu
  Łukasz Tomczyk, Jolanta Maćkowicz, Olga Wyżga,Patrycja Curyło-Sikora, Anna Duda, Anna Mróz, Barbara Pietryga-Szkarłat: Poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym. NEETs jako wyzwanie dla edukacji dorosłych
  Łukasz Albański, Mirosław Kowalski: Migranci o nieuregulowanym statusie u progu dorosłości. Refleksje nad znaczeniem edukacji w perspektywie cyklu życia
  Barbara Skałbania, Ewa Szumilas: Zmiana organizacji i jakości usług w odbiorze klientów pomocy społecznej
  Magdalena Pyter: Kształcenie ustawiczne osób niebędących obywatelami polskimi według prawa polskiego
  Andżelina Marek, Anna Jasik: Czynniki wpływające na atrakcyjność platform zdalnej edukacji
  Marek Walancik, Barbara Dwilewicz: Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość – Platforma Moodle

  Procesy nauczania i uczenia się
  Stefan T. Kwiatkowski: Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań
  Zbigniew Ostrach, Barbara Skałbania: Proces stawania się nauczycielem w koncepcji kształcenia ustawicznego
  Aldona Małyska, Urszula Pulińska: Studenci pedagogiki o wyborze kierunku, oczekiwaniach wobec studiów i przyszłej pracy
  Katarzyna Ziębakowska-Cecot: Konstruktywistyczne podejście do kształtowania u nauczycieli umiejętności kodowania
  Dagmara Kowalik, Ladislav Rudolf, Josef Malach: Wpływ rodziny na edukacyjne i zawodowe preferencje studentów pedagogiki w Polsce i Czechach
  Galina Cisowska: Kształcenie językowe w szkole wyższej
  Małgorzata Lotko, Aleksander Lotko: Model ścieżkowy wpływu jakości usług nauczania języków obcych na lojalność konsumentów

  Aspiracje i rozwój kompetencji
  Stanisław Lachowski: Aktywność ekonomiczna polskich gimnazjalistów a ich efekty uczenia się
  Wojciech Horyń, Lesław Wełyczko: Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
  Jolanta Religa, Ewelina Błaszczuk, Jarosław Sitek: Mentoring w rozwoju kompetencji zawodowych w „ekoprzemyśle”
  Małgorzata Banasiak: Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna studentów kierunków pedagogicznych i dydaktycznych
  Joanna Madalińska-Michalak: Kodeks etyki zawodu nauczyciela: potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność
  Joanna Jarmużek: Wybrane aspekty wkraczania w dorosłość młodych osób z niepełnosprawnościami
  Anna Gagat-Matuła, Bożena Frączek: Aspiracje życiowe młodych dorosłych z zespołem Aspergera z rodzin doświadczających migracji
  Olga Pawłowska: Telepraca w postrzeganiu osób ze specjalnymi potrzebami. Raport z badań

  Profesor Tadeusz Aleksander
  Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa: Między andragogiką i pedagogiką pracy
  Józef Kargul: Jak się rozwijała polska andragogika?
  Aleksandra Litawa: O dorobku naukowym Profesora Tadeusza Aleksandra
  Agata Chabior: Edukacja i kształcenie ustawiczne – elementy diagnozy

  Konferencje, recenzje, informacje
  Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny – komunikat PTP i APS
  III Senioralny Kongres Edukacyjny – prawa seniorów z niepełnosprawnością w polityce Unii Europejskiej – Henryk Bednarczyk
  Kto zmienia świat? – Global Education Skills, Dubaj 2019 – Henryk Bednarczyk
  Biblioteka Cyfrowa i Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy – GBPiZS
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze – Franciszek Szlosek
  Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2017 – Dariusz Adamczyk