Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 3/2017

Kod produktu: 1239
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 126 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  CONTENTS

  Jerzy BAJKOWSKI
  Operational characteristics of rotating magnetoreological clutches and brakes
  Wybrane charakterystyki obrotowych sprzęgieł i hamulców magneto reologicznych

  Dariusz PULIKOWSKI, Friedrich LACKNER, Christian SCHEUERLEIN, Mirosław PAJOR
  Numerical modelling of a superconducting coil winding process with Rutherford type Nb3 Sn cable
  Modelowanie numeryczne procesu uzwajania cewek nadprzewodnikowych z użyciem przewodu Nb3 Sn typu Rutherford

  Mateusz SAKÓW, Krzysztof MARCHELEK, Arkadiusz PARUS, Karol MIĄDLICKI
  Control scheme without force sensors for load sensing in telemanipulation systems with force-feedback
  Bezsensorowy schemat sterowania dedykowany do wyczuwania ładunku w systemach telemanipulacyjnych z siłowym sprzężeniem zwrotnym

  Paweł HERBIN, Mirosław PAJOR
  Modelling kinematics of a loading crane with a redundant kinematic structure
  Modelowanie kinematyki żurawia przeładunkowego o redundantnej strukturze kinematycznej

  Tomasz ROKITA
  Identification mechanical parameters of steel ropes for mining shaft hoists under dynamic loads
  Wyznaczanie parametrów mechanicznych lin stalowych górniczych wyciągów szybowych w warunkach obciążeń dynamicznych

  Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Marek HRYNIEWICZ
  Selection method for the roll press feeder
  Metoda doboru zasilacza prasy walcowej

  Joanna KACPRZYŃSKA-GOŁACKA, Zbigniew SŁOMKA, Edyta OSUCH-SŁOMKA, Michał RYDZEWSKI, Adam MAZURKIEWICZ, Jerzy SMOLIK
  The dependence of the chemical composition of Al-Ti-Cr multi-component coatings on parameters of the arc-evaporation process
  Zależność składu chemicznego powłok wieloskładnikowych Al-Ti-Cr od parametrów procesu odparowania źródła łukowego

  Janusz CHRZANOWSKI, Bogdan BIEG
  The application of angular variable technique to plasma polarimetry
  Zastosowanie metody zmiennych kątowych w polarymetrii plazmy

  Andrzej MAJCHER, Jan PRZYBYLSKI, Jarosław FIGARSKI
  A control system for stand for measuring the burn rate of solid rocket propellants using Crawford’s method
  System sterowania stanowiskiem do pomiarów szybkości spalania stałych paliw rakietowych metodą Crawforda

  Andrzej ADAMKIEWICZ, Mateusz PRZYBYŁA
  A concept of a marine power plant supplied with natural gas with a reduced CO2 emission index
  Koncepcja okrętowego układu energetycznego zasilanego gazem ziemnym o zredukowanym wskaźniku emisji CO2

  Paweł BIAŁEK
  Reduced failure rate of hydrogen compressor valves through optimized cylinder lubricating oil supply
  Obniżenie częstości uszkodzeń zaworów sprężarek wodoru poprzez optymalny dobór dawki oleju smarującego cylindry

  Beata MARCINIAK, Zbigniew LUTOWSKI, Sławomir BUJNOWSKI, Tomasz MARCINIAK
  Shoe insert embedded foot pressure monitoring system
  Wbudowany system do pomiaru nacisku stopy na podłoże

  Agata WOJCIECHOWSKA, Michał CHORAŚ, Rafał KOZIK
  The method and an examplary biometric system to verify users
  Metoda i modelowy system biometryczny do weryfikacji użytkowników

  Maksymilian SMOLNIK
  A praxiological model of machine modernisation process
  Prakseologiczny model procesu modernizacji maszyn

  Leszek CHYBOWSKI, Katarzyna GAWDZIŃSKA
  Economic aspects of component importance analysis for complex marine systems
  Aspekty ekonomiczne analizy ważności elementów w odniesieniu do złożonych systemów okrętowych

  Piotr BIELAWSKI
  Measures and symptoms of wear margin in functional unit nodes of production system items
  Miary i symptomy potencjału eksploatacyjnego węzłów zespołów funkcjonalnych obiektów systemu produkcyjnego