Kategorie

ROCZNIK PEDAGOGICZNY t. 37

Kod produktu: 1244
 • Wydawca / Rok: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Ilość stron / format: 414/ B5
 • ISBN / ISSN: 0137-9585
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Od Redakcji

  ARTYKUŁY Z KRAJU
  Bogusław Ś l iw e r s k i: Pedagogika (w) demokracji
  Amadeusz K r a u s e: O psuciu pedagogiki – rozważania na kanwie doświadczeń członka PKA
  Henryka K wi a t k ow s k a: Metodologia oceny parametrycznej czasopism. Problemy i dylematy
  Katarzyna Ma r s z a ł e k, Sławomir P a s i k o ws k i: Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach
  Oskar S zw a b o ws k i: Uniwersytet bioprodukcyjny w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy
  Agnieszka C y b a l -Mi c h a l s k a: Proaktywność w karierze jako narzędzie inwestycji i odnawialności kapitału kariery młodzieży akademickiej

  ZE ŚWIATA
  Tomasz Gme r e k: Tubylcze szkolnictwo wyższe w Arktyce. Wybrane problemy i egzemplifikacje
  Anna Ma ń k o w s k a: Prywatne szkolnictwo wyższe w Chinach – refleksja nad praktyką edukacyjną
  Ałła Wa s y l u k: Cтановление и развитие высшего образования в Украине
  Nisar Al i: Trust as a Social Capital: A Critical Input Underlying Economic Growth an Educational Development. An Indian Experience
  Miroslav S omr, Lenka H r u š k o v á: Zur Geschichte der tschechischen Hochschulbildung

  FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW
  Mateusz Ma r c i n i a k: „Konsument jest wrogiem obywatela” – próba dyskusji z Baumanowską tezą
  Ireneusz B o c h n o: Migracja zarobkowa młodzieży. Problem indywidualny czy społeczny? Sfera prywatna czy sfera publiczna?
  Barbara B i s k u p: Prywatne-publiczne-polityczne. Genderowe konteksty edukacji
  Aleksander C yw i ń s k i: Eglantyne Jebb i jej wkład w rozwój praw dziecka

  STANOWISKA I GŁOSY NADESŁANE
  Anna M. K o l a: Z edukacją sprawa trudna… Kilka refleksji po Seminarium Eksperckim, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

  DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN
  Mirosław K o wa l s k i: Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku
  Teresa He j n i c k a - B e zw i ń s k a, Krystyna Ab l e wi c z: Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (za rok 2013–2014)
  Tadeusz P i l c h, Tomasz S o s n ow s k i: Zespół Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – w sferze publicznej
  Kalendarium i dokumentacja korespondencji „Rocznika Pedagogicznego” w sprawie parametryzacji czasopism
  Katarzyna S z o r c: XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23– 28.09.2013

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY
  Marek K o n o p c z y ń s k i: Odszedł Mistrz, Profesor Bronisław Urban
  Z żalem żegnamy (dr hab. Beata Dyrda; prof. zw. dr hab. Ryszard Borowicz; dr hab. Stanisław Ruciński; prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor)

  Z ŻYCIA OŚRODKÓW AKADEMICKICH
  Renata N ow a k o ws k a - S i u t a: Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu
  Łukasz Mi c h a l s k i: W trosce o całość namysłu nad wychowaniem, czyli reaktywacja ekologii pedagogicznej (nadanie prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu godności doktora honorowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  Kazimierz D e n e k: Dwie dekady obecności „Edukacji Jutra” u stóp Giewontu
  Halina R o t k i e wi c z: XI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
  Renata B e d n a r z -G r z y b e k, Monika H a j k o w s k a, Joanna Wi e r z e j s k a: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. W 40-lecie Jubileuszu

  NOWE PISMA
  Alicja K o r z e n i e c k a - B o n d a r, Ewa B o c h n o: „Parezja” – głos Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (ale nie tylko)
  Maciej T a n a ś: Ku otwartej nauce. „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”
  Mateusz M a r c i n i a k: „Journal of Gender and Power”

  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE O KONFERENCJACH
  Ryszard Ś l ę c z k a: Obchody Roku Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Izabela K i e l i ś, Mirosław K o wa l s k i: O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin
  Katarzyna S e g i e t: V Zjazd Pedagogów Społecznych. Pedagogika Społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, Jachranka koło Serocka, 26–28.11.2013
  Mirosław S. S z yma ń s k i: Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy, Białystok, 14–15.11.2014
  Mateusz Ma r c i n i a k: Wykaz konferencji naukowych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN za lata 2013–2014

  RECENZJE
  Zbigniew K wi e c i ń s k i: Eugenia Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014
  Małgorzata Ż y t k o: Monika Wiśniewska-Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

  Z KRONIKI

  WYKAZ PRAC DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH ZA ROK 2013