Kategorie

Rocznik Pedagogiczny t. 38

Kod produktu: 1245
 • Wydawca / Rok: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk / 2015
 • Ilość stron / format: 439 / B5
 • ISBN / ISSN: 0137-9585
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI

  Od Redakcji

  ARTYKUŁY
  Bogusław Ś l i w e r s k i, Analiza polityki oświatowej wobec pozoru demokracji w szkolnictwie publicznym
  Maria C z e r e p a n i a k - W a l c z a k, O „poetyce” eksperckich recenzji wniosków w konkursie NCN FUGA
  Anna B a b i c k a -Wi r k u s, Sławomir P a s i k o w s k i, Agnieszka S z p l i t, Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach. Analiza dokumentów regulacyjnych
  Ewa B o c h n o, Z doświadczeń pomocniczych promotorów
  Radosław N a w r o c k i, Pedagog humanista – gatunek zagrożony. Doniesienia z badań sondażowych
  Bogusława Dorota G o ł ę b n i a k, Sławomir K r z y c h a ł a, Akademickie kształcenie nauczycieli w Polsce – raport z badań
  Natalia B e d n a r s k a, Próba diagnozy stanu subdyscypliny pedagogika szkoły/ szkolna
  Anna M. K o l a, Skąd (i dokąd) ten bunt? Ruch społeczny Obywatele Nauki jako przykład ruchów akademickich wprowadzających zmianę kulturową
  Olga K a j g o r o d o v a, Review of documents on the development of teacher education in the Russian Federation

  FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW
  Beata K u n a t, Entuzjazm, zaangażowanie, żar, konik, a może bzik… W poszukiwaniu znaczeń kategorii „pasja”
  Sylwia J a s k u l s k a, O wyrastaniu z pasji
  Katarzyna Ma l i s z e w s k a, Mężczyźni życia – Kabaret Starszych Panów w przestrzeni wrażliwej edukacji
  Aleksander C y w i ń s k i, Dialog ze sztuką jako warunek mojego istnienia

  STANOWISKA I GŁOSY NADESŁANE
  Agnieszka O l e c h o w s k a, Organizacje typu Think-Tank na styku nauki, edukacji, biznesu i mediów – Międzynarodowe Forum Akademickie (IAFOR) – wymiana myśli czy pomieszanie języków?

  DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN
  Bogusław Ś l i w e r s k i, Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Kadencja 2011–2015

  SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Krystyna A b l e w i c z, Zespół Pedagogiki Ogólnej
  Wiesław A m b r o z i k, Marek K o n o p c z y ń s k i, Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej
  Józefa B a ł a c h o w i c z, Zespół Edukacji Elementarnej
  Ewa B o c h n o, Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów
  Iwona C h r z a n o w s k a, Barbara T o k a r s k a, Zespół Pedagogiki Specjalnej
  Maria Cz e r e p a n i a k-Wa l c z a k, Zespół ds. Polityki Szkolnictwa Wyższego
  Kazimierz D e n e k, Zespół Dydaktyki Ogólnej
  Mirosław K o w a l s k i, Zespół Teorii Wychowania
  Henryka K w i a t k o w s k a , Zespół Pedeutologii
  Stefan M. K w i a t k o w s k i, Zespół Pedagogiki Pracy
  Jerzy N i k i t o r o w i c z, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
  Marian N o w a k, Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej
  Tadeusz P i l c h, Zespół Pedagogiki Społecznej
  Kazimierz P r z y s z c z y p k o w s k i, Zespół Polityki Oświatowej
  Władysława S z u l a k i e w i c z, Zespół Historii Wychowania
  Renata W a w r z y n i a k - B e s z t e r d a, Zespół Pedagogiki Szkolnej

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY
  Mirosław S. S z y ma ń s k i, Profesor Czesław Kupisiewicz (1924–2015), czyli lata mojej nauki i wędrówki. Wspomnienie
  Z Żalem Żegnamy (prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula; prof. zw. dr hab. Eugenia Malewska; prof. zw. dr hab. Edward Hajduk; dr hab. Stanisław Rogala; prof. zw. dr hab. Krzysztof Kruszewski; prof. zw. dr hab. Czesław Kupisiewicz)

  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE O KONFERENCJACH
  Wykaz konferencji naukowych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN za lata 2014–2015
  Dorota B i s, Katarzyna B r a u n, Marek J e z i o r a ń s k i, Opowiem wam o swojej pasji – słowem, obrazem, dźwiękiem… Sprawozdanie z XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

  STUDIA RECENZYJNE
  Radosław N a w r o c k i, Edukacja (w) polityce, polityka (w) edukacji, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015
  Andrzej C i ą ż e l a, Pedagogiczna problematyka jakości człowieka, red. I. Wojnar, numer monograficzny „Przyszłość: Świat – Europa – Polska. Future: World, Europe, Poland”. Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, nr 1 (31) 2015, t. II
  Sylwia J a s k u l s k a, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja. Dobre wzorce zakorzeniania się nowego czasopisma w rzeczywistości akademickiej

  Z KRONIKI

  WYKAZ PRAC HABILITACYJNYCH I DOKTORSKICH Z PEDAGOGIKI ZA ROK 2014

  KSIĄŻKI NADESŁANE